Tắt chức năng Marketing Hub và WooCommerce Admin

4/5 – (1473 bình chọn)

– Bạn không thích tính năng Marketing Hub (tiếp thị) và WooCommerce Admin (Bảng điều khiển, Analytics …)
– Bạn cảm thấy website nặng lên và chậm hơn sau khi cập nhật WooCommerce 4.3.x
– Hay đơn giản bạn không sử dụng đến tính năng này

Thì bạn đã tìm đúng bài viết rồi đấy, sau đây là hướng dẫn để vô hiệu hóa những tính năng này…

Để vô hiệu quá tính năng WooCommerce Admin bạn sử dụng dòng code:

$features['activity-panels'] = false;
$features['analytics'] = false;
$features['analytics-dashboard'] = false;
$features['analytics-dashboard/customizable'] = false;
$features['homescreen'] = false;

Để vô hiệu quá tính năng Marketing Hub bạn sử dụng dòng code:

$features['marketing'] = false;

Đây là full code, bạn copy và dán file functions.php trong thư mục theme (hoặc theme con)

function woocommerce_feature_disabled() {
 add_filter('woocommerce_admin_get_feature_config', 'vf_admin_get_feature_config', 10, 1);
 function vf_admin_get_feature_config( $features ) {
  $features['activity-panels']         = false;
  $features['analytics']            = false;
  $features['analytics-dashboard']       = false;
  $features['analytics-dashboard/customizable'] = false;
  $features['homescreen']            = false;

  $features['marketing'] = false;

  return $features;
 }
}
add_action('woocommerce_init', 'woocommerce_feature_disabled', 999);

 

Source:
code.vietfriend.info