Quản lý user trong WordPress

4.7/5 – (1042 bình chọn)

Những bài trước, mình đã hướng dẫn cách tạo user, chỉnh sửa user cũng như sử dụng plugin WPFront User Role Editor để tạo và chỉnh sửa 1 Nhóm user (Role). Bài viết này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách quản lý user, tương tự như đối với Posts, Pages, hay Media.

Quản lý user trong WordPress

Để Quản lý user bạn vào Users > All Users.

Add New : Thêm một user mới.

2 Các tab phân nhóm user. Để lọc user theo nhóm.

3 Select box sẽ cho phép thao tác trên nhiều user. Ví dụ bạn check nhiều user rồi cọn action là delete để xóa các user đã chọn.

Change role to… : Chuyển nhóm user. Bạn chọn user rồi trên select box chọn nhóm cần chuyển đến sau đó nhấp Change để đưa các user này vào nhóm đã chọn.

Search Users : Tìm user.

6 Khung hiển thị user, bao gồm

  • Username
  • Name
  • Email
  • Role (Nhóm)
  • Posts (Số bài viết)

7 Để thay đổi số cột hiển thị trên Khung (6), bạn vào Screen Options.

Columns : Bạn check vào cột nào muốn hiển thị thông tin.

Pagination : Bạn cài đặt số user sẽ liệt kê trên 1 trang trong phần quản lý. (Number of items per page)

Lời kết

Phần quản lý user khá đơn giản, nó giống như Pages, Posts, media. Nếu bạn đã đọc qua những bài trước thì bài này hoàn toàn tương tự.

Series Navigation