Quản lý Comments trong WordPress

4.6/5 – (1182 bình chọn)

Ở bài trước, mình đã hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa một comment, cũng như duyệt nó. Tiếp theo, là tổng thể khu vực comments, nơi bạn quản lý comments.

Quản lý Comments

Để quản lý comments, bạn vào Comments.

Quản lý Comments trong WordPress

1 Comments chưa duyệt : Các con số trên menu top hay menu left phần comments thể hiện số comments chưa duyệt. Comment chưa duyệt sẽ có màu hồng nhạt.

2 Phân loại comments

 • All : tất cả.
 • Pending : Ở trạng thái Pending chờ duyệt.
 • Approved :  Đã duyệt.
 • Spam
 • Trash

3 Thao tác trên nhiều comments cùng lúc:

 • Unapprove
 • Approve
 • Mark as Spam
 • Move to Trash

Bạn check nhiều comments, sau đó chọn action rồi Apply.

4 Lọc comments

 • Comments
 • Pings : Bình luận thông qua website khác, được gắn với website của chúng ta.

5 Search Comments

6 Vùng hiển thị các comments, bao gồm các cột:

 • Author : Tác giả.
 • Comment : nội dung comment.
 • In Response : Comment trong bài viết nào.
 • Submitted on: Ngày gửi.

Để thay đổi số cột này bạn vào Screen Options.

7 Screen Options

Columns : Thêm, bớt các cột.

 • Author
 • In Response To
 • Submitted On

Pagination : Định dạng số comments trên một trang quản lý.

Lời kết

Qua bài viết, bạn cũng thấy phần này hoàn toàn tương tự như trong quản lý Pages, Posts, media. Như vậy chúng ta đã kết thúc phần quản lý bài viết, trang hay media. Ở phần sau sẽ đi vào các cài đặt trong Back-end.

Series Navigation