Hướng dẫn tạo tài khoản Admin WordPress thông qua file function.php

4.8/5 – (1988 bình chọn)

Bạn đang sử dụng VPS WordPress của Minivps để chạy các Website wordpress, tuy nhiên bạn đã quên mật khẩu Admin WordPress và không có cách nào lấy được tài khoản để đăng nhập?

Hướng dẫn sau đây tạo tài khoản Admin WordPress thông qua file function.php của theme WordPress bạn đang sử dụng.

Bước 1:

Vào trình quản lý file của VPS, truy cập tới thư mục theme mà bạn đang sử dụng.

Ví dụ bạn đang sử dụng theme wordpress có tên là: theme1, đường dẫn chúng ta cần vào sẽ như sau:

/wp-content/themes/theme1/function.php

Bước 2:

Edit file function.php và chèn đoạn code sau vào

(chèn vào sau thẻ )

function add_admin_acct(){
	$login = 'myacct1';
	$passw = 'mypass1';
	$email = 'myacct1@mydomain.com';

	if ( !username_exists( $login )  && !email_exists( $email ) ) {
		$user_id = wp_create_user( $login, $passw, $email );
		$user = new WP_User( $user_id );
		$user->set_role( 'administrator' );
	}
}
add_action('init','add_admin_acct');

Thay các biến sau:

myacct1: username admin mới bạn muốn tạo

mypass1: mật khẩu

myacct1@mydomain.com: Email admin account 

Bước 3:

Save file, truy cập vào trang đăng nhập wordpress: domain.com/wp-login.php và đăng nhập với tài khoản mới tạo

Chúc các bạn thành công