Code hiển thị số lượng sản phẩm đã bán trong WooCommerce

add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'wc_product_sold_count' );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'wc_product_sold_count', 11 );
function wc_product_sold_count() {
 global $product;
 $units_sold = get_post_meta( $product->get_id(), 'total_sales', true );
 echo '

' . sprintf( __( 'Đã bán: %s', 'woocommerce' ), $units_sold ) . '

'; }

Note : chỉ là thêm hook vào vị trí ( 2 vị trí ) thôi nhé

OK rồi nhé , css cho đẹp hơn nè

p.da-ban {
  border-radius: 20px;
  margin-bottom: 0;
  text-align: center;
  margin-top: 5px;
  background-color: rgba(210,33,33,.4);
  background-image: none;
  margin-left: 10px;
  margin-right: 10px;
  position: relative;
  height: 25px;
  margin-bottom: 10px;
  color: #fff;
  -webkit-box-shadow: none;
  box-shadow: none;
}

Chúc bạn thành công !