Code chèn bài viết liên quan vào giữa nội dung bài viết đơn giản nhất

4.8/5 – (1901 bình chọn)

Hôm nay mình xin chia sẻ code để chèn bài viết liên quan vào giữa nội dung bài viết mà không cần dùng plugin.

Code chèn bài viết liên quan vào giữa nội dung bài viết đơn giản nhất

Các bạn chỉ cần copy đoạn code và chèn vào functions.php của theme đang dùng là được. Code như sau:

// code list bài viết liên quan
function related_post_list() {
  if(is_singular('post')) {
    global $post;
    ob_start();
    $categories = get_the_category($post->ID);
    if ($categories) {
      $category_ids = array();
      foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
      $args=array(
        'category__in' => $category_ids,
        'post__not_in' => array($post->ID),
        'posts_per_page'=> 5,
        'ignore_sticky_posts'=>1
      );
    
      $my_query = new wp_query( $args );
      if( $my_query->have_posts() ) {?>