Categories (Danh mục bài viết) trong WordPress

4.4/5 – (1578 bình chọn)

Categories chính là một kiểu phân loại nội dung (Hay taxonomy). Nó được hiểu là một nhóm chứa các bài viết (post).

Categories được phân chia tương tự như thư mục trên window. Nghĩa là category có thể chứa 1 category con, hay được chứa trong một category mẹ.

Tạo một Category

Để tạo và quản lý category bạn vào Post > Categories.

Khối-Categories-trong-WordPress

Phần màu đỏ là nơi để thêm 1 Category, phần màu xanh là danh sách các Categories.

  • 1 Name : Tên Category
  • 2 Slug : url Category. Nếu bạn để trống, WordPress sẽ mặc định lấy Name chuyển sang dạng url. Ví dụ: Name Điện thoại => Slug dien-thoai và url đầy đủ của Category này là domain/category/dien-thoai/
  • 3 Parent : Thư mục mẹ, nếu bạn để None thì nghĩa là nó sẽ không nằm trong category nào khác, Bạn chọn trong box xổ xuông category mẹ nếu muôn. Ví dụ: Mình tạo category Điện Thoại, sau đó tạo category Apple, và mình chọn Parent cho category này là Điện Thoại.
  • 4 Description : Mô tả, cần thiết trong SEO.
  • 5 Add new category : Sau khi điền xong bạn nhất Add new category để tạo category. Lúc này nó sẽ xuất hiện bên cột bên phải.

Ở cột bên phải, khi rê chuột vào cũng tương tự như Post, sẽ xuất hiện

Như vậy mục Categories Trong Posts sẽ giúp bạn tạo và quản lý Category một cách đầy đủ nhất, tuy nhiên nếu đang viết bài (Add new) bạn có thể tạo nhanh 1 category tại khối Categories

Tạo nhanh category

Khối-Categories-trong-WordPress-2

Tuy nhiên ở đây chỉ có 2 mục là bạn điền tên và chọn category mẹ cho nó.

Thêm bài viết vào category

Khi bạn viết bài, muốn bài viết nằm trong category nào thì check vào category đó

Lời kết

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng category để phân loại bài viết, bài tiếp theo mình sẽ đi vào khối tags và format.

Series Navigation